OpenLDAP installieren

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Linux

OpenLDAP unter Ubuntu 22.04 LDAP and Transport Layer Security LDIF-Dateien verwenden OpenLDAP memberOf overlay dpkg-reconfigure slapd slapcat ldapadd -x -D "cn=admin,dc=abc,dc=app" -W -f ldap/01_add_init.ldif openssl s_client -connect abc.app:8080 -showcerts |…

WeiterlesenOpenLDAP installieren

Referenzen speichern

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Sonstiges

Dim g_DirToHoldFiles Function DPM_OnCreate(DCRoot) g_DirToHoldFiles = "E:\temp\referenz" End Function Function DPM_OnProcessDocument(DCDocument) SaveTifAndAddx(DCDocument) End Function Function SaveTifAndAddx(DCDocument) 'FileSystem-Objekt öffnen set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Verzeichnis If not fso.FolderExists(g_DirToHoldFiles) Then f = fso.CreateFolder(g_DirToHoldFiles)…

WeiterlesenReferenzen speichern